,,Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben” EFOP-3.3.2-16-2016

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

Kedvezményezett neve:     Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe:     Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.09.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00026

Jelen projektben – az elvárások és szükségletek alapján – tervezett tehetséggondozó tevékenységünk 7 tematikus egységet, átfogó témakört tartalmaz:
1. a játék szerepe az óvodások személyiségfejlődésében
2. a művészetek iránti fogékonyság, az alkotásvágy és önkifejezés fejlesztése, az értelmező és műértő olvasás kialakítása; szövegértés fejlesztése
3. idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
4. kézügyesség, alkotóképesség fejlesztése
5. történelmi múltunk, helyi kultúránk megismerése
6. számítástechnikai és matematikai kompetenciák bővítése
7. környezettudatos életmódra való nevelés.

A foglalkozások során különös hangsúlyt fektet Egyesületünk a múzeumokkal, könyvtárakkal, levéltárakkal való együttműködésre (lásd Kihelyezett történelem óra, MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok szakkör), az alkotóművészeti és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, valamint a környezettudatos életmódra való nevelésre.

Tervezett tevékenységek bemutatása:
A 12 nevelési-oktatási intézményben az alábbi tanórán kívüli szabadidős kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezzük 18 hónap alatt:

I. TÉMAHETEK/NAPOK
1. Témahét óvodásoknak: A játék hete: „Jó játék a hulladék!”
2. 2+3K Kreatív Kuckó (kreatív-komplex-környezettudatos) (témahét)
3. „Divat, mánia, szükséglet….mindennapi környezetvédelmünk” (témanap)
A témanapok/hetek célja: a játékosság, a fantázia szárnyalását segítik elő, valamint a felelősségteljes, környezettudatos életvitel gyakorlati megvalósításának lehetőségeit célozzák meg.

II. HETI SZAKKÖR
1. MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok (művészetek: irodalom, zene, tánc, képzőművészet)
2. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – angol nyelven
3. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – német nyelven
4. „Barátunk, a Google” (információkeresés, szöveges és vizuális tartalmak létrehozása)
A heti szakkörök célja: a művészetek iránti fogékonyság, az alkotásvágy és önkifejezés fejlesztése, valamint az idegen nyelvi és számítástechnikai kompetenciák fejlesztése.

III. HAVI SZAKKÖR
1. Kézműves – manuális készséget fejlesztő szakkör
2. HUNgarikum Klub – kulturális örökségi értékeink
A havi szakkörök célja: az alkotás és képzőművészet iránti igény felkeltése, a közösségi alkotások létrehozásának megtapasztaltatása, a manuális készségfejlesztés; a kulturális örökség megismerése, tisztelete.

IV. VERSENY/VETÉLKEDŐ
1. Matematika verseny
2. Horvát anyanyelvi verseny (a horváth nemzetiségi Nakovich Mihály Általános Iskolában)
A versenyek, vetélkedők a gyermekek kulturált versenyzési készségét, a szabályos játék tiszteletét kívánják fejleszteni megismerve mindeközben más nyelvek, kultúrák sajátosságait; fejlesztve matematikai készségüket.

V. TEHETSÉGGONDOZÓ,-FEJLESZTŐ, FELZÁRKÓZTATÓ KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁS
1. Angol olvasósarok: „English speakers’ society”
2. Német olvasósarok
A kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások a tanulók más nyelvek és kultúrák iránti toleranciáját, érdeklődését, tájékozottságát növeli.

VI. KULTURÁLIS ÓRA
„Kihelyezett történelem óra”: Sopron kulturális intézményeit látogatják meg a résztvevők.
A tevékenység célja: ismerkedjenek meg a helyi környezetük kulturális intézményeivel. A tanulók ismerjék meg, szeressék meg a környék múltját, történetének sokszínűségét, helytörténetét.

Összesen: 382 alk., 882 óra 878 fő (óvodás és iskolás).

,,Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében” EFOP-3.7.3-16

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZAKedvezményezett neve: Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe: Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében
Szerződött támogatás összege: 80.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalma: Egyesületünk a projekt megvalósításának 24 hónapja alatt az alábbi rendszeres, több alkalomból álló kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezi:

1. TANFOLYAMOK

 • 1. 1. Karriermenedzsment tanfolyam: lezajlott

 

ZXKarriermenedzsmentSzo_ro_lap-001

 • 1.2. „Társadalmi szerepvállalás és önkéntesség” tanfolyam: lezajlott

ZXTa_rsadalmiszerepva_llala_sSzo_ro_lap-001

 • 1.3.„Önfejlesztés és egyéniségépítés” tanfolyam: lezajlott

373OnfejlesztesSzorolap-001

 • 1.4. Kulturális turizmus tanfolyam: lezajlott

373KultTurizmusSzorolap-page-001

2. KLUBFOGLALKOZÁS

 • 2.1. „Tanulás tanulása”: csoportos és egyéni tanulástechnikai gyakorlatok elsajátítása az élethosszig tartó tanulás jegyében: lezajlott

ZXTanula_sTanula_saSzo_ro_lap-001

 • 2.2. Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság klub: lezajlott

ZXPe_nzu_gyikulturaSzo_ro_lap-001

3. HAVI SZAKKÖR

 • 3.1. Digitális írástudás, e-ügyintézés: lezajlott

ZXDigita_lisi_ra_studa_sSzo_ro_lap-001

4. HETI SZAKKÖR

 • 4.1. Német nyelvi szakkör kezdőknek: lezajlott

ZXNe_metszakko_rSzo_ro_lap-001

 • 4.2. Német nyelvi szakkör haladóknak: lezajlott

ZXNe_metszakko_rHALADO_Szo_ro_lap-001

 • 4.3. Aktív állampolgárságra nevelő szakkör: lezajlott

373AktivizálódjSzórólap-001

5. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT

 • 5.1.Előadássorozat csillagászat témakörben: lezajlott

ZXCsillaga_szatSzo_ro_lap-001

6. MŰHELYFOGLALKOZÁS

 • 6.1.Hogyan csökkentsük ökológiai lábnyomunkat?: lezajlott

 

7. MŰVÉSZETI CSOPORT, ALKOTÓCSOPORT

 • 7.1. Alkotóműhely – Digitális kreativitást fejlesztő, alkotó csoportfoglalkozás: lezajlott
 • 7.2. Faműves alkotócsoport: lezajlott

 

8. FOGLALKOZÁSSOROZAT

 • 8.1. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák: lezajlott

 

 • 8.2. Hagyományos népi mesterségek, népi kultúra: lezajlott

9. SZABADEGYETEM

 • 9.1. Egészségtudomány: Mentális és testi egészségünk megőrzése: lezajlott

ZXMenta_lisTestiEge_szse_gSzo_ro_lap-001

 • 9.2. Társadalomtudomány: Történelem – Helytörténet: lezajlott

ZXTa_rsadalomtudSzabadEgyetemSzo_ro_lap-001

 • 9.3. Kertészettudomány: lezajlott

ZXKerte_szettudSzabEgyetemSzo_ro_lap-001

A tanulási programokon összesen 400 fő vett részt. Az önállóan támogatható (kötelező) tevékenységeken túl egyéni mentorálást, tanácsadást, segítségnyújtást is tervezett a tanulási programok résztvevői számára.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00007

A jó szakma, a siker titka

Szabadegyetemi előadásaink követése:
1. Csatlakozni az alábbi linken lehet: https://stit.my.webex.com/meet/stit
2. Kérjük várjon néhány másodpercet, amíg megjelenik a ‘Csatlakozzon a böngészőből.’ felirat, erre kattintva kapcsolódhat a közvetítéshez.

3. Kérjük, hogy lehetőleg kikapcsolt kamerával és mikrofonnal csatlakozzon a sávszélesség és közvetítés felhőtlen élvezetének érdekében. A chat funkció elérhető az előadás alatt.

 

Szabadegyetemi előadás: A jó szakma, a siker titka
Időpont: 2021. március 2. kedd 18 óra
Előadó: Králik Tibor kancellár, Soproni Szakképzési Centrum
Közvetítés: https://meetingsemea37.webex.com/meet/stit
A Soproni Szakképzési Centrumban 2020. július 31-én zárult az az uniós pályázat, amelynek célja a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása volt. Eredmények, jövő, érettségi a digitális oktatás tükrében is.

Globalizáció és jövő

Szabadegyetemi előadásaink követése:
1. Csatlakozni az alábbi linken lehet: https://stit.my.webex.com/meet/stit
2. Kérjük várjon néhány másodpercet, amíg megjelenik a ‘Csatlakozzon a böngészőből.’ felirat, erre kattintva kapcsolódhat a közvetítéshez.

3. Kérjük, hogy lehetőleg kikapcsolt kamerával és mikrofonnal csatlakozzon a sávszélesség és közvetítés felhőtlen élvezetének érdekében. A chat funkció elérhető az előadás alatt.

 

Szabadegyetemi előadás: Globalizáció és jövő
Időpont: 2021. február 23. kedd 18 óra
Előadó: Kiss Endre a MTA doktora, egyetemi tanár
Közvetítés: https://meetingsemea37.webex.com/meet/stit
Tézisek: Feltevésünk szerint öt alapfeltevés határozza meg a következő 15-20 évet, ezek válaszolják majd meg azt a kérdést, hogy jól láttuk-e a jövőt. Mindvégig érvényes előfeltétel, hogy a globalizáció korszakában kialakuló jövőről van szó, amelyre a jelen-jövő viszony új sajátosságai és az ún. aktoriális dimenzió jellemző kiemelkedő mértékben. A jelen perspektívájából nézve az öt legfontosabb témakör a következő: (1) globális pólusok kérdése, (2) globalizáció politikai realizációi, (3) állam (nem kizárólag a nemzetállam problémája), (4) társadalom (az egyenlőség-egyenlőtlenség-probléma tengelyén), (5) kultúra (a legszélesebb és a legkomplexebb értelemben). Az öt témakör felvázolása után kísérletet teszünk egy óvatos jövőprognózis felállítására is.

A tájkarakter átalakulása: Sopron és a Fertő-táj múltjának képei, a jövő körvonalai

Szabadegyetemi előadás: A tájkarakter átalakulása: Sopron és a Fertő-táj múltjának képei, a jövő körvonalai
Időpont: 2021. február 16. kedd 18 óra
Előadó: Prof. dr. Konkoly-Gyuró Éva kutatásvezető
Közvetítés: https://zoom.us/j/4926729135
A 18. századtól kezdődően a tájak és a települések gyorsuló ütemű átalakulásának vagyunk tanúi. Jeles földrajzi leírások, történeti művek és térképek örökítették meg mai környezetünk múltbéli állapotát. Bél Mátyás a 18. század elején, Fényes Elek a 19. században adott leírást Magyarországról, a vármegyékről és a településekről. Emellett a történeti térképek egyre pontosabban ábrázolták az ember okozta tájváltozásokat. A találkozó során e történeti források nyomán megrajzolt képet felelevenítve szeretnénk közösen gondolkodni arról a jövőről, amely a múlt örökségére épülően nyerhet szilárd bázist. A műhelybeszélgetést „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” c. KEHOP 4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 projekt keretében valósítjuk meg.

SoproniTIT_februar_16-1

Várfal-Romkert-Múzeumnegyed

Szabadegyetemi előadásaink követése:
1. Csatlakozni az alábbi linken lehet:https://meetingsemea37.webex.com/meet/stit
2. Kérjük várjon néhány másodpercet, amíg megjelenik a ‘Csatlakozzon a böngészőből.’ felirat, erre kattintva kapcsolódhat a közvetítéshez.
3. Kérjük, hogy lehetőleg kikapcsolt kamerával és mikrofonnal csatlakozzon a sávszélesség és közvetítés felhőtlen élvezetének érdekében. A chat funkció elérhető az előadás alatt.

Szabadegyetemi előadás: Várfal-Romkert-Múzeumnegyed
Időpont: 2021. február 9. kedd 18 óra
Előadó: Dr. habil. Tóth Imre történész, múzeumigazgató
Közvetítés: https://meetingsemea37.webex.com/meet/stit
Sopron évszádos hagyományokkal bír a letűnt korok emlékeinek gyűjtésében. Az első hivatalos múzeumi kiállítás 1866-ra tehető. Azóta időről időre törekszik megújulni mind szellemiségében, mind épített környezetében, épületállományát növelve és fejlesztve reagál a gyűjtemények növekedésére és próbálja megfelelni az adott kor látogatói elvárásainak. Ezt az állandó fejlődési vonalat folytatva kezdődött meg a Soproni Múzeumnegyed Projekt.

SoproniTIT_februar_9-1

Kezdd könnyen az iskolát!

Kezdd könnyen az iskolát!
Tanévkezdő délelőtt a Soproni TIT-ben 2020. 08. 29-én szombaton 9 órától
Helyszín: Soproni TIT nagyterme

Témáink:
tanulási módszerek-távoktatás/motiváció
eredményes nyelvtanulás/tréning
család-iskola/közös célok

Előadások:
09.00 órától Tanulni könnyű, de hogyan?
Előadó: Győri Edit tanulás-módszertani tanácsadó, a Tanulni Könnyű Tanoda alapítója
Győri Edit 30 éves tapasztalattal a háta mögött ízelítőt ad abból,
hogyan tudunk segíteni gyermekünknek (és magunknak),
hogy a tanulás könnyebb legyen.
Hogyan válik eredményesebbé a távtanulás?

10.00 órától Négy dolog, ami nélkül nem megy
Előadó:
Tobler Katalin nyelvtanár
Az idegen nyelv elsajátításának négy kritériuma.
Mi segíthet abban, hogy rendszeresen és
végi motiváltan tanuljunk egy idegen nyelvet?
Hogyan vállaljunk felelősséget a saját
nyelvtanulási karrierünkért?
Memorizálási technikák.

11.00 órától Család és iskola kapcsolata
Előadó: Bartha Marianna óvodai–iskolai szociális segítő,
a  Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete munkatársa
Biztonságos hídnak kell épülni a család és az iskola között,
hiszen a gyermek közlekedik rajta. Mindkét „intézmény” az Ő javát akarja.

+++ Konzultációs lehetőség
+++ Memorizálási technikák tréning

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Trianon I-II. előadások

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt következő rendezvényeinkre!

Trianon I-II.
I. A függetlenség ára
II. A talpraállás esélyei

Dr. Tóth Imre múzeumigazgató dupla előadást tart a Soproni TIT-ben 2020. június 30-án és július 7-én 18 órától.

A két előadás (Trianon: A függetlenség ára; Trianon: A talpraállás esélyei) az első világháború utáni Magyarország és Közép-Európai bajaival, a válságból való kilábalás lehetőségeivel és korlátaival foglalkozik.

Az ismert tényeken kívül talán kiderül belőle, mennyit vesztettek a sokat nyerő győztesek, és mennyit nyert a legmélyebbre taszított vesztes.

Trianon_Soproni_TIT

Újra kinyitottunk!

Örömmel jelentjük, hogy a Soproni TIT újra kinyitott, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Ismét elérhetőek terembérléssel kapcsolatos szolgáltatásaink is!

A nyári nyitvtartási rend a következőképpen alakul:

Hétfő: 14.00-18.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: –
Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek: –

Telefonszámaink változatlanul az alábbiak:

99/511-630
20/916-8654

Rendezvényeinket elhalasztjuk!

A fennálló helyzetre tekintettel, szem előtt tartva az Önök és előadóink biztonságát és egészségét, rendezvényeinket bizonytalan ideig elhalasztjuk.

Azonban ez idő alatt sem tétlenkedünk, online játékra hívjuk Önöket, melynek részleteit hamarosan közzétesszük!

,,Magyarok maradtunk”

A 150 éves Soproni Városszépítő Egyesület jubileumi sorozatának keretében

2019. december 17-én kedden 18 órakor
,,Magyarok maradtunk” címmel
Dr. Tóth Imre PhD. igazgató, történész tart előadást.
Sopronban és a nyolc faluban a 26.900 szavazásra jogosult polgár közül 24.063-an éltek döntési jogukkal, Közülük 15.334-en Magyarországra, 8277-en Ausztriára voksoltak. Ausztria tiltakozott a Nagykövetek Tanácsánál, és megpróbálta megsemmisíttetni a népszavazás végeredményét. December 23-án azonban Párizsban elutasították az osztrák panaszokat, öt nappal később pedig Hainisch osztrák szövetségi elnök aláírta azt a nemzetközi okmányt, mely a békeszerződéseket módosítva, Sopron nélkül is elismerte Nyugat-Magyarország elcsatolását.

SoproniTIT_dec_17_SVM_page-0001